وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/۱٥

 

امتیاز تلفن همراه جزء اموال منقول است

جناب آقای دکتر زندی
معاونت محترم آموزش دادگستری کل استان تهران
با عرض سلام و احترام

نظر به اینکه شرکت مخابرات با استفاده از تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری امتیاز تلفن همراه، در مواردی که امتیاز تلفن همراه به ایادی بعدی انتقال یافته، با ادعای بدهکار بودن برخی از آنان (غیر از دارنده امتیاز فعلی)، امتیاز تلفن را سلب و بابت بدهکاری محاسبه می‌نماید و نظر به اینکه اینگونه دعاوی در مراجع قضایی در حال افزایش بوده و قضات محترم آرای متعارضی صادر می‌نمایند به طوری که در گزارش پیوست ملاحظه می‌فرمایید این پرونده بعد از هشت سال منتهی به رای تقریبا نهایی شده است.
در صورتی که استدلال حقوقی این شعبه مورد نظر جناب‌عالی باشد دستور چاپ آن را در مجله وزین قضاوت صادر فرمایید تا چنانچه نظر مستدل مخالف هم باشد، ارائه و رویه واحدی به وجود آید.

با تشکر
دکتر رضا وصالی

بسمه‌تعالی
تاریخ رسیدگی: 26/1/88
شماره دادنامه: 10/81
تجدیدنظرخواه: آقای ... به نشانی ...
تجدیدنظرخوانده: شرکت مخابرات قزوین، خیابان فلسطین، مرکز تلفن سیار قزوین
تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره:
837 – 11/11/84 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه: 12/2/85
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 7/3/85

مرجع رسیدگی شعبه دهم تشخیص دیوان‌عالی کشور
هیات شعبه آقایان: محمدهادی عبدالله‌پور (رئیس) – قدرت‌الله رضایی و مهدی اسلامی(مستشاران) – سیدجعفر مصطفوی و دکتر رضا وصالی محمود (اعضای معاون)

خلاصه جریان پرونده:

آقای «ع – م» در تاریخ 15/5/80 دعوایی به طرفیت شرکت مخابرات ایران به خواسته صدور حکم بر رفع مزاحمت از حق نسبت به یک خط تلفن سیار مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال در دادگاه‌های عمومی قزوین اقامه و توضیح داده است که تلفن سیار به شماره ... را که مالک اولیه آن خانم «س – م» بوده است وی به موجب وکالتنامه شماره 39288 – 16/5/79 دفتر اسناد رسمی ... تهران آن را به آقای «م – ک» واگذار و اختیار انتقال و صلح حقوق آن را به او تفویض کرده و مشارالیه نیز طی وکالتنامه شماره 22818 – 29/6/79 دفتر ... حوزه ثبتی قزوین تلفن مزبور را به خانم «ش – ع» واگذار و همان اختیارات تفویض شده در وکالتنامه پیشین را به وی انتقال داده و سپس بانوی مذکور نیز بر اساس اختیارات ناشی از وکالتنامه‌های پیشین در دفتر 35 حوزه ثبتی قزوین، تمامی اختیار خود را در مورد حقوق و امتیاز تلفن سیار مورد دعوی به آقای «ع – م» واگذار (وکالتنامه شماره 14455 – 14/10/79) و در عین حال وی به موجب قرارداد عادی مورخ 11/10/79 امتیاز تلفن مورد بحث را از «الف – الف» خریده است. بدین ترتیب تلفن مورد بحث به تجدیدنظرخوانده انتقال یافته و بر اساس وکالتنامه نیز اختیارات قانونی راجع به نقل و انتقال امتیاز به وی تفویض شده است. وی در دادخواست تقدیمی اضافه نموده که به دلیل بدهکار بودن مالک نخستین به شرکت مخابرات از بابت تلفن‌های سیار دیگر (تلفن مورد دعوی بدهی ندارد)،‌ از استفاده وی ممانعت نموده و حقوق وی را سلب کرده است. نماینده خوانده در جلسه دادرسی 29/2/81 اظهار داشته: خواهان نسبت به تلفن مورد دعوی مالکیتی ندارد و مالک آن خانم «س – م» می‌باشد که با استفاده از ده خط تلفن همراه دیگر به شرکت مخابرات بدهکار شده و بر اساس قراردادی که به هنگام تحویل سیم‌کارت با وی تنظیم شده، مخابرات می‌تواند برای استیفای مطالبات خود از سایر خطوط تلفن مالک استفاده و آن را قطع نماید و این خط مورد بحث هم به همین جهت توقیف شده است. آقای «الف – ش» به وکالت از خواهان لایحه‌ای تقدیم و ضمن اشاره به مطالبی که در دادخواست مطرح گردیده، دیون مالک اولیه را قابل تسری به خواهان ندانسته و از آنجا که خط متعلق به خواهان فاقد بدهی می‌باشد، درخواست صدور حکم به رفع ممانعت از بهره‌برداری وی را دارد. دادگاه رسیدگی‌کننده (شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین) به موجب دادنامه شماره: 318 – 25/3/84 با ثابت دانستن دعوی خواهان به استناد ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رفع ممانعت از حق صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی شرکت مخابرات، پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین مطرح رسیدگی قرار گرفته و شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره: 837 – 11/11/84 ضمن رد استدلال دادگاه نخستین با اشاره به بند 4 قرارداد واگذاری تلفن سیار به خانم «س – م» (مالک اول) که بر اساس آن شرکت مخابرات مجاز به سلب اشتراک و لغو امتیاز تلفن در مقابل عدم پرداخت صورت‌حساب دو دوره متوالی، از همان خط یا سایر خطوط تلفن وی بوده، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و با نقض رای بدوی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر کرده است. خواهان نخستین نسبت به رای دادگاه [تجدیدنظر] استان درخواست رسیدگی تجدیدنظر فوق‌العاده نموده که پرونده ابتدا به شعبه نهم تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع و پس از ان که شعبه مزبور منحل گردیده پرونده به این شعبه ارجاع شده است. پرونده‌های محاکماتی مطالبه و پس از مطالعه و بررسی آنها گزارش جاری تنظیم و لایحه اعتراضی به هنگام شور قرائت می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای رضا وصالی محمود عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای

تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده از دادنامه شماره: 837 – 11/11/84 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با امعان نظر در محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وارد می‌باشد. زیرا: اولا مستنبط از مواد 11 تا 18 قانون مدنی که در مقام بیان مصادیق اموال غیرمنقول بوده و همچنین مواد 19 تا 22 قانون مرقوم راجع به تعیین اموال منقول اختصاص داشته این است که امتیاز تلفن همراه از حقوقی است که به دلیل نداشتن محل استقرار ثابت همانند سهام شرکت‌ها جزء اموال منقول به شمار می‌آید، هرچند که خط تلفن محل ثابتی داشته باشد زیرا آنچه مورد واگذاری نقل و انتقال قرار می‌گیرد امتیاز است که وجود خارجی ندارد و به همین دلیل در واگذاری آن از عقد صلح استفاده می‌شود و نه عقد بیع. ثانیا – برای انتقال اموال منقول تنظیم سند رسمی موضوعیت ندارد به هر طریقی که قصد طرفین جهت وقوع عقد احراز گردد کفایت می‌کند و لذا رعایت مقررات مربوط به انتقال اموال غیرمنقول در این خصوص ضرورت ندارد و ثالثا – نظر به اینکه امتیاز تلفن همراه مورد دعوی از طریق تنظیم وکالتنامه و به طریق شفاهی و کتبی چندین بار مورد معامله قرار گرفته بدین طریق از مالکیت صاحب امتیاز اولیه خارج و در مالکیت تجدیدنظرخواه قرار گرفته است. از این رو تعهدات مالک نخستین تنها در حدود زمان مالکیت وی موثر بوده و دیون وی در مقابل شرکت مخابرات که ناشی از تلفن‌های دیگر بوده در وضعیت کنونی که مالک تلفن تغییر یافته قابل تسری به امتیاز این تلفن نمی‌باشد. از این رو، صرف‌نظر از کیفیت استدلال دادگاه نخستین از حیث نتیجه رای مزبور بلااشکال بوده و دادگاه تجدیدنظر استان در نقض رای بدوی خلاف بین موازین قانونی و شرعی و به خصوص قاعده ید که در اموال منقول جایگاه ویژه‌ای دارد عمل نموده است. بنا به مراتب به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض رای معترض‌عنه، حکم بر تایید رای بدوی به شماره 318 – 25/3/84 از حیث نتیجه صادر می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه دهم تشخیص دیوانعالی کشور
رئیس شعبه محمدهادی عبدالله‌پور
مستشاران: قدرت‌الله رضایی و مهدی اسلامی
اعضاء معاون: سیدجعفر مصطفوی و دکتر رضا وصالی محمود

http://www.ghazavat.com/60/yekray.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :