وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢۱

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ راﻫﻨﻤﺎی رﻓﻊ ﺳﻮءاﺛﺮ از ﺳﻮاﺑﻖ ﭼﻜﻬﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ اﺷﺨﺎص   
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮءاﺛﺮ از ﭼﻜﻬﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ اﺷﺨﺎص از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻌﺐ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮر ذﻳﻞ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

 

کلیک کنید

به نقل از:سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

http://www.cbi.ir/

ضمنا امور مربوط به رفع سوءاثر 
از سوابق چکهای برگشتی اشخاص را انجام
 نمی دهیم.
محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :