وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٧/۱٠

 

هشدارهای انتظامی

با همکاری عبدالرحیم سمسارزاده

کلاسه پرونده: 86/47-46
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: آقایان ...
تخلف آقایان ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی... دادرس حوزه قضائی بخش ...
خلاصه جریان پرونده: آقای «پ – ف» به نمایندگی از شرکت «ب» شکایتی علیه آقایان ... در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های 81/1/541 دادگاه عمومی ... و 82/8/الف اجرای احکام مدنی ... در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که جهت رسیدگی به آقای «م» دادیار آن دادسرا ارجاع گردیده و مشارالیه با مطالبه و ملاحظه پرونده مورد نظر مبادرت به تهیه گزارش نموده است. در قسمتی از این گزارش آمده است:


 

 در تاریخ 28/2/81 شخصی به نام آقای «و – ر» با وکالت آقای «س – ق» دادخواستی به طرفیت شرکت «ب» تقدیم و با استناد به قرار شماره 277-30/8/84 (74) منعقده با آن شرکت الزام به انجام تعهدات موضوع قرارداد مبنی بر احداث یک باب سوله کارگاهی به مساحت چهارصد متر مربع با کاربری صنعتی و تنظیم سند انتقال رسمی اعیان و عرصه آن جزء پلاک ثبتی شماره ... اصلی بخش ... تهران واقع در ... اول ... را تقاضا می‌کند. پرونده امر تحت کلاسه 81/1/541 دادگاه عمومی بخش ... ثبت و وقت رسیدگی به روز 29/5/81 تعیین و طرفین دعوت می‌شوند. دادخواست و ضمائم خوانده مطابق ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ و آقای «پ – ف» مدیرعامل شرکت مدعی‌علیه لایحه‌ای به شماره 1/4/8745/ب – 28/5/81 به انضمام تصویر روزنامه رسمی شماره 16499 – 29/7/80 را به عنوان دلیل سمت به دادگاه ارسال و طی آن آقای «الف – ر» نماینده حقوقی ... در شرکت «ب» را برای حضور در جلسه معرفی می‌نماید در جلسه مقرر که با حضور وکیل خواهان و نماینده مزبور تشکیل می‌گردد وکیل خواهان در خصوص تعلق و وابستگی شرکت خوانده به نزاجا ایراد کرده و آقای ... رئیس دادگاه با پذیرش ایراد به نماینده فوق تکلیف می‌کند که جلسه دادگاه را ترک نماید. پس از خروج مشارالیه از دادگاه ریاست شعبه اظهارات وکیل خواهان را در صورت‌مجلس تنظیمی منعکس و با اعلام ختم رسیدگی مطابق دادنامه شماره 81/1296 – 29/15/81 رای بر محکومیت خوانده وفق خواسته صادر می‌کند به متن زیر... با توجه به مفاد قرارداد مورد اشاره که در بندهای 5 و 6 و ذیل بند (ب) آن در خصوص مدت انجام تعهد عنوان شده است دعوای مطروحه را وارد دانسته و به استناد مواد 265 و 280 و 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بندهای مورد درخواست خواهان اظهارنظر می‌نماید: 1- خوانده ملزم است به ترتیب تقدم و تاخر مندرج در مفاد قرارداد نسبت به ساخت و تحویل و انتقال سند رسمی مورد معامله اقدام نماید. 2- در خصوص هزینه دادرسی نیز خوانده به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت مبلغ 2863600 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان است... نسخه‌ای از دادنامه در تاریخ 15/7/81 مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی به محکوم‌علیه ابلاغ و محکوم له طی لایحه مثبوت به شماره 657 – 11/10/81 از محضر دادگاه درخواست صدور اجرائیه کرده و اجرائیه به امضا ریاست دادگاه صادر و در مورخ 21/10/81 در همان نشانی مندرج قبلی بر اساس ماده 79 قانون مرقوم طبق ماده 69 آن قانون به منشی شرکت ابلاغ می‌گردد. مدیرعامل شرکت با ملاحظه ورقه اجرائیه لایحه‌ای به دادگاه ارسال که تحت شماره 710 – 5/11/81 ثبت و درخواست می‌نماید که نسخه‌ای از دادنامه موضوع اجرائیه به آن شرکت ارسال گردد. ریاست دادگاه مطابق تصمیم مورخ 17/1/82 اجرائیه را به لحاظ عدم ابلاغ دادنامه ابطال کرده و دستور ابلاغ دادنامه را به محکوم‌علیه صادر می‌کند. وکیل محکوم‌له با اطلاع از تصمیم مذکور لایحه‌ای تقدیم و اعلام می‌دارد که با توجه به ابلاغ دادنامه طبق ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی و ابلاغ اجرائیه وفق ماده 69 همان قانون ابطال اجراییه موردی نداشته و اجرای آن مورد استدعا است. آقای رئیس دادگاه با بررسی مجدد پرونده از تصمیم متخذه مورخه 17/1/82 عدول و پرونده را به منظور انجام اقدامات بعدی قانونی به دفتر عودت داده و مدیردفتر ورقه اجرائیه را جهت اجراء به دایره اجرای احکام ارسال که منجر به تشکیل پرونده ارجایی کلاسه ... می‌گردد. محکوم علیه با استحضار از تصمیم اخیر دادگاه حسب لایحه 84 – 16/2/82 با اعتراض به تصمیم فوق درخواست ابلاغ مجدد اجرائیه را نموده که دادگاه مهلت ده روزه‌ای به معترض اعطاء می‌نماید در جریان مکاتبات مذکور آقای ... قاضی اجرای احکام طی شماره 82/8 الف – م – 14/2/82 شرحی به کلانتری مرقوم و دستور می‌دهد که یکی از سوله‌های احداثی توسط شرکت «ب» به مساحت 400 متر مربع توقیف گردد که سرانجام در تاریخ 20/3/82 یک باب سوله متعلق به شرکت توسط مامورین کلانتری پلمپ و توقیف و به اجرای احکام گزارش می‌شود. در تاریخ 27/2/82 شرکت «ب» دادخواستی به خواسته توقیف عملیات اجرایی و ابطال دادنامه 81/1/541 تقدیم نموده که پرونده با کلاسه 82/1/881 ثبت و وقت رسیدگی 7/5/82 تعیین و طرفین دعوت شده‌اند آقای ... به عنوان دادرس متصدی شعبه دستور فک پلمپ را تا جلسه مقرر مذکور صادر و در تاریخ 14/5/82 دستور می‌دهد که عملیات اجرایی از جمله انتخاب کارشناس جهت فروش سوله از طریق مزایده ادامه یابد... شرکت «ب» در مقام اعتراض به مدلول حکم دادگاه به نظارت و پیگیری مراجعه و نهایتا با اعمال ماده 2 موافقت می‌شود و شعبه ششم تجدیدنظر مطابق دادنامه 1212 – 21/9/83 رای بدوی را به لحاظ وقوع اشتباه نقض و قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌کند. با وصول رای تجدیدنظر به دادگاه بدوی آقای ... دادرس دادگاه حسب تصمیم مورخ 20/10/83 اظهارنظر می‌کند که چون خواسته خواهان دو مورد بوده است 1- ایفاء تعهد 2- تنظیم سند و از آنجایی که دادگاه تجدیدنظر نسبت به مورد دوم دعوی خواهان را رد نموده است لذا به قسمت اول ایراد و خدشه وارد ننموده است. بنابراین پرونده از این جهت قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد و بایگانی شود. اما متعاقبا و در تاریخ 25/12/83 دستور اعاده وضع به حال سابق را می‌دهد علی‌ای حال آقای دادیار دادسرای انتظامی قضات در ادامه گزارش به شرح زیر اظهارنظر نموده است: تخلفات زیر در پرونده‌های بدوی و اجرایی مشهود است 1- با عنایت به اینکه خوانده دعوی شرکت بوده و مدیرعامل آن با ارسال دلیل مدیریت خود شخصی را به عنوان نماینده شرکت جهت دفاع از دعوای مطروحه به دادگاه معرفی کرده عدم پذیرش نماینده و اخراج او از جلسه دادرسی مورخ 29/5/81 برخلاف موازین مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی است. 2- با توجه به اینکه صدور حکم بر الزام به تنظیم سند انتقال رسمی ملک غیرمنقول مستلزم احراز مالکیت خوانده و کیفیت رقبه موضوع معامله از حیث اشاعه و افراز و... می‌باشد صدور حکم از سوی دادگاه به شرح دادنامه شماره 81/1296- 29/5/81 حداقل بدون استعلام وضعیت ثبتی پلاک صحیح نبوده و مخالف اصول دادرسی است. 3- با التفات به اینکه اجرائیه اول حسب تصمیم مورخه 17/1/82 دادگاه ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردیده لازمه اجرای حکم دادگاه صدور برگ اجرائیه مجدد و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و جری سایر تشریفات قانونی بوده است دادگاه بدون التزام به این امر اجرائیه باطل شده را بدون مجوز قانونی اعتبار بخشیده و دستور اجرای آن را صادر کرده است. 4- نظر به اینکه شرکت محکوم‌علیه به شرح پرونده کلاسه 82/1/881 تقاضای توقیف عملیات اجرایی و ابطال دادنامه را نموده و مراتب را به استحضار دادگاه رسانده اقتضاء داشته است که دادگاه با در نظر گرفتن تصمیم متخذه در آن پرونده اقدامات متناسب قانونی را در پرونده اجرایی صورت دهد پرونده‌های مورد شکایت دلالتی بر توجه دادگاه به محتویات پرونده کلاسه مذکور ندارد. 5- با امعان نظر بر لزوم تبعیت دادگاه تالی از رای دادگاه عالی، دادگاه بدوی مکلف بوده از رای شعبه ... دادگاه تجدیدنظر که طی آن دعوای خواهان به طور کلی مردود اعلام شده پیروی کرده و اقدامات اجرایی خود را بلافاصله متوقف نماید عدم ترتیب اثر عاجل به مرجع تجدیدنظر با استدلال نادرست مورخه 20/10/83 و تاخیر در تمکین به رای مزبور مغایر صریح قانون موضوعه است بناءً علی هذا عقیده به تعقیب انتظامی آقایان ... به شرح فقرات 1 و 2 و 3 و «ق - گ» به شرح فقرات 4 و 5 دارم. لازم به ذکر است که در گزارش تهیه شده وسیله آقای قاضی اداره کل نظارت آمده است «وقت دادرسی برای 29/5/81 ساعت 9:30 صبح تعیین و وقت مزبوردر مورخه 23/3/81 به مدیر امور حقوقی شرکت به نام سرهنگ 2 «الف – ر» ابلاغ می‌گردد مدیرعامل محترم طی لایحه مورخه 29/5/81 آقای «الف – ر» را به عنوان نماینده حقوقی به دادگاه معرفی می‌نماید و در جلسه دادرسی 29/1/81 نماینده مزبور شرکت می‌نماید اما با ایراد وکیل خواهان دائر به اینکه وابستگی شرکت به نزاجا مشخص نمی‌باشد به سمت نماینده حقوقی ایراد می‌گیرد و در این جلسه آقای «ر» اظهار داشتند (شرکت متعلق به نزاجا است ولی دلیل قانونی برای ارائه به دادگاه وجود ندارد) دادستان انتظامی قضات با نظریه آقای دادیار انتظامی موافقت نموده و به شرح کیفرخواست‌های شماره 58 – 24/2/86 و 57 – 24/2/86 و با استناد به ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات تقاضای صدور حکم مجازات آقایان ... را نموده است. کیفرخواست‌های مزبور به قضات امر ابلاغ گردیده و مشارالیهما هر یک لایحه دفاعیه‌ای ارسال نموده‌اند که هنگام شور قرائت می‌شود.
اینک شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مذکور در فوق تشکیل است پس از قرائت امر و لوایح دفاعیه واصله و با کسب نظرآقای ... معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه

عملکرد رئیس دادگاه در صدور حکم بر الزام به تنظیم سند انتقال رسمی ملک غیرمنقول له خوانده دعوی بدون استعلام وضعیت ثبتی پلاک موضوع دعوی، همچنین اعتبار دادن به اجرائیه ابطال شده و اقدام دادرس دادگاه از حیث عدم توجه به رای دادگاه تجدیدنظر در اقدامات اجرایی به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست‌های انتظامی تخلف است و دفاع مشارالیهما نسبت به موارد فوق موثر تشخیص داده نشد بنا به مراتب به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... را به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت چهار ماه و آقای ... دادرس دادگاه مرقوم را به کسر عشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه محکوم می‌نماید. در سایر موارد با عنایت به مدافعات به عمل آمده تخلفی احراز نگردید. این رای قطعی است.

منبع:

http://www.ghazavat.com/65/hoshdar.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :