وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٧/۱٠

 

کلاسه پرونده: 86/36
دادنامه شماره: 182
تاریخ رسیدگی: 11/9/1386
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره 47 – 10/2/86 دادسرای انتظامی قضات مبنی بر اعلام تخلف آقای ...
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: ...
خلاصه جریان امر:


 

آقای «م – ب» با پیوست ننمودن تصویر چند دادنامه منجمله دادنامه 803 – 24/4/83 که مربوط است به پرونده 83/173 دادگاه عمومی ... واخواهی از دادنامه‌های صادره در پرونده‌های 82/315 و 81/3082 می‌باشد از نحوه رسیدگی آقای «ح» به دادسرای انتظامی قضات شکایت نموده است که جهت رسیدگی به آقای «ف» دادیار آن دادسرا ارجاع گردیده و مشارالیه با مطالبه و ملاحظه پرونده موضوع شکایت، در خصوص پرونده مربوط به کیفرخواست به شرح زیر گزارش نموده است:
به دلالت محتویات پرونده کلاسه 82/315 دادخواست تقدیمی خانم «م – ش» به طرفیت «م – ب» و خانم «د – م» به خواسته الزام خواندگان به پرداخت چهل میلیون ریال وجه چک و خسارات و هزینه دادرسی در تاریخ 15/2/82 به دادگاه ارجاع که رئیس دادگاه دستور داده است دفتر ثبت شعبه پیوست پرونده کیفری به نظر برسد (ص 1) در همان روز رئیس دادگاه در وقت فوق‌العاده تنها با حضور خواهان مبادرت به صدور رای نموده است بدون احضار خواندگان و استماع اظهارات و دفاعیات آنان به موجب دادنامه شماره 258 – 16/2/82 خواندگان را غیابا محکوم به پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق خواهان نموده است (ص 2) دادنامه صادره به وکیل خواندگان ابلاغ و در تاریخ 18/8/82 اجرائیه صادر به اجرای احکام ارسال شده است (ص 10 و 12) وکیل خواندگان ضمن لایحه تقدیمی به دادگاه در 20/1/83 درخواست رسیدگی مجدد را نموده است.
همچنین تقاضای رفع توقیف از اموال توقیف شده موکلینش را نموده است اقدام دیگری مشهود نمی‌باشد. آقای دادیار انتظامی در ادامه گزارش مزبور در موضوع مانحن فیه به شرح زیر اظهارنظر نموده است: رسیدگی به پرونده کلاسه 82/315 دادگاه عمومی ... در نهایت صدور دادنامه شماره 258 – 16/2/82 که حاکی از محکومیت خواندگان آقای «م – ب» و خانم «د – م» به پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق خواهان خانم «م – ش» است و همچنین در نتیجه صدور اجرائیه توسط رئیس و دادرس دادگاه عمومی ... آقایان ... وفق موازین و مقررات قانونی نبوده است زیرا همان طوری که در گزارش آمده است رئیس دادگاه در همان روزی که دادخواست به دادگاه تقدیم شده است بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین بالاخص خواندگان دعوی و استماع دفاعیات آنان صرفا به استناد پرونده کیفری و صدور حکم محکومیت کیفری یکی از خواندگان آقای «م – ب» در وقت فوق‌العاده و تنها با حضور خواهان مبادرت به صدور حکم محکومیت خواندگان به طور غیابی نموده است سپس از ناحیه دادرس دادگاه آقای «الف» اجرائیه صادر و به اجرای احکام ارسال گردیده است.
بنابراین اقدامات انجام شده از ناحیه قضات مشتکی‌عنه برخلاف قوانین موضوعه و مغایر با مواد 8 و 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مقررات حاکم در آیین دادرسی مدنی صورت گرفته لذا به علت غفلت و مسامحه از اجرای قانون مرتکب تخلف انتظامی شده‌‌اند. تخلف آنان محرز است مستندا به ماده 20 نظامنامه تعقیب انتظامی و مجازات نسبت به آقای رئیس دادگاه ... تقاضا می‌گردد و لکن نسبت به دادرس دادگاه ... تعلیق تعقیب وی پیشنهاد می‌گردد. آقای دادستان انتظامی قضات با نظریه مذکور موافقت نموده و به شرح کیفرخواست شماره 47 – 10/2/86 تقاضای صدور حکم مجازات آقای ... رئیس وقت دادگاه عمومی ... را به استناد ماده 20 نظامنامه نموده است.
کیفرخواست مزبور به قاضی امر ابلاغ و لایحه دفاعیه‌ای از مشارالیه در پرونده مضبوط نیست. اینک دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مذکور در فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش تهیه شده و با کسب عقیده آقای ... معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی...» مشاوره نموده و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه

صدور رای شماره 258 – 16/2/83 دادگاه عمومی ... بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین دعوی به ترتیب منعکس در گزارشات مبنای کیفرخواست شماره 47 – 10/2/86 دادسرای انتظامی قضات که در قبال آن دفاعی به عمل نیامده است تخلف است بنا به مراتب آقای ... رئیس وقت دادگاه عمومی ... به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به کسر عشر حقوق ماهیانه در سه ماه محکوم می‌شود. رای صادره قطعی است.

 

منبع:http://www.ghazavat.com/65/hoshdar.htm

 

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :