چنانچه شخصی به ایفای تعهدات اعم از مالی و غیرمالی محکوم گردیده باشد...


مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۶۳    
سه‌شنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۴۰۱
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۲۹۰۲/۹۳/۷                                                                      ۲۰/۱۱/۱۳۹۳

۳۰۰
شماره پرونده ۱۶۱۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه  شخصی به ایفای تعهدات اعم از مالی و غیرمالی محکوم گردیده باشد، مشمول ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی می­باشد یا خیر ؟
نظریه شماره ۲۳۲۲/۹۳/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به طورکلی باید توجه داشت با عنایت به ماده۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم باصدور اجرائیه به عمل می­آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و هرگاه موضوع حکم، مستلزم انجام عملی از ناحیه محکومٌ­علیه نیز باشد، علی­الاصول نیازمند صدور اجرائیه است.
٭٭٭٭٭

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4865

/ 0 نظر / 18 بازدید