قولنامه چیست؟

 

 

گاهیافرادقصدخریدیافروشمالیرادارند،ولیمقدماتآنفراهمنیست،مثلاًخریدارپولکافینداردویافروشندهبایدنسبتبهمفاصا (تصفیه) حسابهایشهرداریودارائیوغیرهاقدامنمایددراینحالتطرفین،قراردادیعادیتنظیممینمایندودرآنمتعهدمیشونددرزمانومکانمشخصی (دفتراسنادرسمی) حضوریابندوباشرایطتعیینشدهدرقراردادمعاملهراواقعسازند. بهاینقراردادتنظیمشدهقولنامهمیگویند.

آیادوواژهقولنامهومبایعهنامهیکسانهستند؟

برخیقولنامهرامرکبازقولونامهمیدانندیعنیقولمکتوبوبراینمبنامعتقدندبهموجبقولنامهنمیتوانالزاممتعهدرابهانجامتعهدشدرخواستکردوازطرفدیگرمبایعهنامهرابااستفادهازتعبیریکهواژهبیع (خریدوفروش) درزبانحقوقیداردقراردادخریدوفروشمیدانندوبرایناساسمعتقدندکهالزاممتعهدمبایعهنامهرابهانجامتعهداتشمیتواندرخواستکرد. بایدتوجهداشتآنچهراکهدرزبانحقوقیمبایعهنامهمیگویندهمانچیزیاستکهدرعرفقولنامهنامداردونمیتوانبرایناساسکهلفظقولنامهومبایعهنامهباهممتفاوتاستآثارحقوقیمتفاوتیرابرآنهابارکرد.

اعتبارقولنامهدردادگاهچهقدراست؟

قولنامهمانندسایرقراردادهائیکهطرفینبرایانجامتعهدیتنظیممیکننددردادگاهمعتبراستوبایدمفادآنرااجراکنندوبهموجبآنمیتوان

/ 0 نظر / 4 بازدید