میزان دیات متعلقه به شاکی خصوصی از اقلیت های مذهبی رسمی ایران (رای)

 

تصمیم دادگاه

راجع به اتهام آقای «ح. ت»مبنی بر ایراد صدمه غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری نسبت به آقای «ب. هـ» به شرح پرونده دادگاه با بررسی اوراق پرونده نظر به شکایت مطروحه از ناحیه شاکی که با تقدیم گواهی پزشکی قانونی منجزا از متهم شکایت و مطالبه دیه را نموده نظریه کارشناسی رسمی در امر تصادفات که علت اصلی حادثه تصادف را بی احتیاطی از جانب راکب موتور سیکلت به علت عدم رعایت نظامات دولتی و عدم توجه به جلو تعیین و اعترافات صریح متهم در مراحل تحقیق مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و با استناد به بند 8 ماده 480 و بند ب ماده 484 النهایه متهم فوق التوصیف به پرداخت یک سوم دیه کامله بابت جراحت وارده به سر منتهی به مأمومه و 6 دینار بابت کبودی دو چشم در ظرف دو سال از تاریخ وقوع بزه و هکذا حسب بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، ناظر به ماده 717 قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال جزای نقدی بابت بی احتیاطی در امر رانندگی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می گردد و رای صادره ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل اعتراض به محکمه تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه. . . . دادگاه عمومی تهران

مرجع رسیدگی شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: آقای «ح. ت»

تجدیدنظرخوانده آقای «ب. هـ»

تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره 1687 مورخ 25/11/76 شعبه. . . دادگاه عمومی تهران

گردشکار - تجدیدنظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای «ح. ت» از دادنامه شماره 1687 - 25/11/76 صادره از شعبه. . . دادگاه عمومی تهران نظر به این که دیه تعیین شده با ضرر و زیان حاصله به تجدیدنظر خوانده تقریبا موافقت دارد لذا دادنامه معترض عنه ضمن آن که بلااشکال به نظر می رسد و اعتراض تجدیدنظرخواه بنا به مراتب وجاهت ندارد دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را تأیید و استوار می نماید.

 رئیس شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موضوع: تقاضای اعمال بند ب ماده 235 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به دادنامه شماره 901 مورخ 26/7/1378 صادره از شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران که از سوی دادرس اجرای احکام اعلام گردیده است.

مرجع رسیدگی شعبه. . . دیوانعالی کشور
هیأت رسیدگی آقایان: . . .

خلاصه جریان پرونده: به موجب شکایت آقای «ب. هـ» از آقای «ح.ت»مبنی بر ایراد صدمه غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی موضوع به شعبه...دادگاه عمومی تهران ارجاع و شعبه مزبور پس از بررسی های لازم طی دادنامه شماره 1687-25/11/76 بدین شرح مبادرت به صدور حکم می نماید با بررسی اوراق پرونده نظر به شکایت مطروحه وـ مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و به استناد به بند 8 ماده 480 و بند ب ماده 484 به پرداخت یک سوم دیه کامله بابت جراحات وارده به سر منتهی به مأمومه و 6 دینار و بابت کبودی دو چشم در ظرف دو سال از تاریخ وقوع بزه و هکذا حسب بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به ماده 717 قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می گردد ورای صادره ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در استان می باشد ص 46 پس از اعتراض محکوم علیه پرونده به شعبه... تجدیدنظر استان تهران ارجاع و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 901 مورخ 26/7/78 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تأیید و استوار نموده است در تاریخ 30/10/78 دادرس اجرای احکام طی شرحی مبسوطی ایراداتی به دادنامه های صادره وارد نموده است از جمله با توجه به مسیحی بودن شاکی می بایست مسئله 30 از تحریر الوسیله حضرت امام (ره) رعایت می شد که نشده است و در آسیب نسج مغزی می بایست ارش تعیین می شد که نشده است و چند ایراد دیگر که در حین مشورت قرائت خواهد شد. 

تذکر یاد شده به نظر دادگاه صادر کننده حکم می رسد و مقرر می دارد که پرونده به شعبه تجدیدنظر ارسال گردد. ریاست شعبه. . . تجدیدنظر اعلام کرده که اینجانب دیه تعیین شده را به عنوان ضرروزیان تأیید نموده و حالا هم نظرم همان است لیکن مستشار شعبه تأیید دادنامه بدوی بدون رعایت مسئله 30 تحریرالوسیله را مبنی بر اشتباه دانسته و مقرر داشته در اجری بند ب ماده 235 از قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردد.پرونده در تاریخ 28/4/1379 به دیوانعالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای «ح. آ» عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای «م. ک» دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. در خصوص اعمال بند ب ماده 235 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به دادنامه شماره 901 -26/7/1378 صادر از شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رای دادگاه

با توجه به تذکر قاضی محترم اجرای احکام در خصوص وقوع اشتباه در تعیین دیه برای شاکی و مصدوم آقای «ب. هـ» پذیرش این اشتباه از سوی شعبه بدوی صادر کننده رای و نیز مستشار محترم تجدیدنظر دادنامه شماره 901 مورخ 26/7/1378 صادره از شعبه. . . تجدیدنظر استان تهران با توجه به مسئله 30 تحریر الوسیله مبنی بر اشتباه بوده و مورد با بند ب و تبصره 4 ماده 235 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده به استناد ماده 264 و بند 4 قسمت «ب» ماده 265 همان قانون آن را نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم منقضی به شعبه هم عرض دیگر از شعب تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.

شعبه. . . . دیوانعالی کشور
به تاریخ:
30/10/80
مرجع رسیدگی
شعبه...دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدید نظر خواه:
قاضی اجرای احکام مجتمع قضائی نارمک
تجدیدنظر خوانده:

موضوع: میزان دیات متعلقه به شاکی آقای «ب. هـ» (از اقلیت های مذهبی )
تجدیدنظر خواسته:
دادنامه شماره 901-26/7/78 صادره از شعبه. . . دادگاه های تجدیدنظر استان تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

«رای دادگاه»

موضوع پرونده پیوست که آخرین دادنامه صادره درباره آن به شماره 901- 26/7/78 شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطابق دادنامه شماره 180- 7/7/79 شعبه... دیوانعالی کشور نقض و جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه ارجاع گردیده است میزان دیات متعلقه به شاکی خصوصی آقای «ب. هـ» از اقلیت های مذهبی رسمی ایران است که در اثر بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری توسط متهم «ح. ت» مصدوم گردیده است. مواد 297 و 300و 368 تا 496 قانون مجازات اسلامی که متضمن بیان احکام و مقررات مربوط به دیات است ناظر به قتل و صدمات وارده بر تمامیت جسمانی زن و مرد مسلمان است و در قوانین موضوعه هیچ دلالتی بر شمول مقررات مزبور نسبت به صدمات بدنی وارده به غیر مسلمان و اقلیت های مذهبی وجود ندارد بنابراین موضوع دیه و جبران قتل و صدمات بدنی غیر عمدی وارده به اهل کتاب و اقلیت های مذهبی رسمی پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشمول اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب در الزام قاضی به مراجعه به منابع معتبر فقهی و یا فتاوی معتبر فقهأ است در اجری این الزام قانونگذار این دادگاه حکم قضیه را در فتاوی و نظرات فقهای معظم معاصر جستجو و احراز گردیده مطابق فتوای حداقل سه نفر از مراجع تقلید و فقهای زنده زمان حاضر حضرات آیات ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی و یوسف صانعی دیه ذمی با دیه مسلم یکسان اعلام شده است.

سپس اصدار حکم بر اساس فتاوی حضرات فقهای مذکور از اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام و آن اداره در پاسخ این دادگاه اعلام نمود: «چون دیه غیر مسلمان در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید حکم آن با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر صادر شود و فتاوی آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی و صانعی از فتاوای معتبر است لذا صدور حکم بر آن اساس قانونا بلااشکال است. »

علیهذا این دادگاه مطابق فتاوی آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی و صانعی میزان دیات متعلقه به شاکی آقای «ب. هـ» را مساوی با شخص مسلمان دانسته و بر این اساس احکام و مقررات مربوط به دیات مذکور در قانون مجازات اسلامی را به آن تسری داده و با توجه به این که حسب گواهی های پزشکی قانونی منعکس در پرونده شاکی در اثر فعل مجرمانه متهم دچار شکستگی استخوان جمجمه در ناحیه پیشانی و خون ریزی سخت شامه و خروج مایع مغزی نخاعی از بینی و آسیب نسج مغزی و کبودی در اطراف هر دو چشم گردیده و سپس آسیب های وارده به جمجمه بهبود یافته و نوع ضایعه مأمومه اعلام گردیده است و با این توضیح که خون ریزی زیر سخت شامه و خروج مایع مغزی نخاعی از بینی و آسیب نسج مغزی تماما دراثر شکستگی جمجمه بوده و عوارض ناشی از آن است و صدمات جداگانه ای محسوب نمی شود در نتیجه متهم «ح. ت» مستندا به بند 8 ماده 480 و قسمت ب ماده 484 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک سوم دیه کامل مرد مسلمان بابت آسیب های وارده به جمجمه و 6 دینار بابت کبودی اطراف چشم در حق شاکی آقای «ب. هـ» و مستندا به بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به ماده 717 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یکصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.

 مستشاران شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اداره حقوقی قوه قضائیه چون دیه غیر مسلمان در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده استطبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید حکم آن با استناد به منابع معتبر  اسلامی یا فتاوی معتبر صادر شود و فتاوی آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی و صانعی از فتاوی معتبر است لذا صدور حکم بر آن اساس قانونا بلااشکال است.
منبع:http://ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat5/One%20Vote,%20One%20Expereince.htm

/ 0 نظر / 8 بازدید