علائم مربوط به خدمات

 

 مهدی نراقی

در آئین نامه جدیدی که در سال 1337 برای ثبت علائم و اختراعات به امضاء و تصویب وزارت دادگستری رسید و به موقع اجراءگذاشته شد در طبقة 35 عنوان علازم مربوط به خدمات به چشم میخورد و چنانکه میدانیم اصطلاح مذکور برای مسئله جدیدی وضع شده است . ما اینک مختصری در این زمینه توضیح میدهیم تا به روشن شدن مفهوم آن کمکی شده باشد.
علامت مربوط به خدمت یک اصطلاح تازه روز است و در حقیقت در طی کنفرانس های سیاسی نیس و لیسبون در سال 1958 تعریف و مفهوم علامت و قرارداد نیس مربوط به طبقه بندی بین المللی محصولات و همچنین در قرارداد پاریس علائم مربوط به خدامت نیز گنجانده شده است (8).
تعریف علامت خدمت-
علامت مربوط بخدمت علامتی است برای تشخیص خدماتی که یک مؤسسه در مقابل مؤسسات دیگر انجام میدهد و یا علامتی است برای تشخیص خدمات مختلفی که مؤسسه ای انجام میدهد. اینک عناصر مختلف این تعریف را جداگانه مورد بررسی و بحث قرار میدهیم.
علامت-
علامت عبارت از هر وسیله مخصوصی است که خدماتی را که مؤسسه ای انجام میدهد با کمک آن مشخص میسازد.
علامت میتواند مشهود باشد مثل ( اسم گزاریها، تصاویر و نقش ها ) و یامیتواند صدادار باشد مثل انواع نامگزاری ها و علامات موسیقی و صدا دار.
برای علامات صدادار مثالی که در اینجا می آوریم مربوط به امریکاست که مثلا برای خدمات رادیوئی و تلویزیونی نام پست فرستنده مثل ( رادیو پاریس ) یا ( بی. بی. سی.) یا (صدای دیترویت ) را و یا برنامه رادیوئی و یا نوتهای موزیک و یا صوتهای متقاطع و یا اصواتی که فرستنده های رادیو، مخصوص خود پخش میکنند پذیرفته و حمایت میکند (9)
نظریه مربوط به حمایت علامات تجارتی از جهت قضائی در مورد علامت خدمت نیز اعتباردارد و از تمام مزایائی که علامت تجارتی برخوردار است علامت خدمت نیز برخوردار شده است.
خدمت
خدمت انجام عملی است که مؤسسه ای در مقابل مشتری خود به عهده میگیرد.
این عمل ممکن است فعالیت های مختلف مربوط به اجاره داری ، نگهداری، اطلاعات حمل و نقل ، مهمانخانه داری ، بیمه گزاری، عملیات بانکی، پخش برنامه های رادیوئی یا تلویزیونی ، نمایش ، تفریحات ، حمام داری یا خدماتی که به منظور انتفاع بعمل می آید باشد بدون اینکه چیزی بسازد و یا محصولی را تولید و یا به معرض فروش بگذارد. برای روشن شدن موضوع میتوان مثالهای زیر را ذکر کرد :
کارهائی که مؤسسه ای برای مشتریان خود انجام میدهد مثل کار مؤسسات لباس شوئی ، زنگرزی ، کانونهای تبلیغاتی ، بنگاههای اسباب کشی، آژانسهای نمایش، مؤسسات شستشو و نظافت ، مؤسسات سرویس و تعمیر اتومبیل ، مؤسسات تزئین منازل و سالونهای آرایش.
خدمات اجاره داری مثل اجاره کردن ماشینهای کشاورزی ، کامیون ، اتومبیل ، صندلی ، ماشین هار رختشوئی ، دستگاههای تلویزیون و غیر آن .
خدمات مربوط به حفاظت و نگهداری مثل خدمات مؤسساتی که مبل و اثاثیه منزل را حفظ میکنند و یا گاراژها که ماشین و اتومبیل را نگهداری میکنند .
خدمات مربوط به مهمانخانه دارای مثل هتل ها ، موتلها ، رستورانها ، کافه ها ، آبجو فرشیها، چایخانه ها و ناهار خانه ها.
خدمات مربوط به بیمه گزاری که کمپانیهای بیمه آن را انجام میدهند .
خدمات بانکداری نظیر خدمات مختلفی که بانکها و مؤسسات تبدیل پول انجام میدهند.
خدمات رادیوئی و تلویزیونی شامل مجموعه پخش برنامه هائی است که دستگاههای فرستنده انجام میدهند.
خدمات مربوط به نمایشها خدماتی است که تئاترها ، کمپانیهای تئاتری ، سینماها واریته ها ، اردوگاهها و سیر کها انجام میدهند.
خدمات تفریحی مثل رقص خانه ها ، کاباره ها ، آتراکسیونها ، نمایشگاه بازرگانی جهانی و سالونهای بیلیلیار.
خدمات مربوط به حمام داری خدماتی است ه مؤسسات حمامهای دریائی در کنار پلاژ و یا حمامها و یا استخر های شهرها و یا سازمانهای استحمام میدهند.
مطابق توضیحی که در بالا دادیم خدمتی که ‚وسسه ای به قصد انتفاع در مقابل مشتری انجام میدهد عملی است که علامت مربوط به خدمات بر آن تعلق میگیرد. بنابر این خدماتی که مؤسسات خیریه ، ورزشی ، و فرهنگی انجام میدهند مشمول این تعریف نیست.
علائم مربوط به خدمات مانند علائم بازرگانی حمایت میشوند و مؤسسه ایکه آن علائم را برای خود انتخاب کرده است پس از ثبت دارای حقوق دارندگان و ثبت کنندگان علائم بازرگانی است.
در کشور ما عملا بعضی علائم خدمات بوجود آمده و مورد استفاده قرار گرفته است اما هنوز افکار عمومی آنها را بدرستی نمیشناسد و ثبت آن نیز به ندرت صورت می گیرد.

منابع:3-قرارداد عمومی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی که ایران هم طبق قانون دهم اسفند ماه 1337 بان ملحق گردید در 20 مارس 1833 بوجود آمد و در 14 دسامبر 1900 در بروکسل ، در دوم ژوئن یکم اکتوبر 1958 مورد تجدید نظر قرار گرفت و تغییرات و اصلاحاتی در آن به عمل آوردند.
4-در آمریکا علامت صدا دار مربوط به خدمت تحت شماره 548895 در طبقه 104 به نام کمپانی رادیوئی بوت . در یتررویت میشیگان ثبت شده است .

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=335

/ 0 نظر / 7 بازدید