# حقوق_شهروندی

نصب دستگاه شنود و دستور تهیه فیلمبرداری برای کنترل زندانی از مظاهر نقض حقوق شهرو

  نصب دستگاه شنود و دستور تهیه فیلمبرداری برای کنترل زندانی از مظاهر نقض حقوق شهروندی است صدور حکم نسبت به تخلف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید